Przejdź do treści

Szkoła Podstawowa nr 81

Szkoła Podstawowa nr 81
im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Warszawie

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 81 im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 81 im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 81 im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Warszawie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • W związku z dalszym budowaniem strony internetowej część załączonych plików jest w wersji roboczej, które z czasem zostaną poprawione.

Wyłączenia

 • W związku z dalszym budowaniem strony internetowej część załączonych plików jest w wersji roboczej, które z czasem zostaną poprawione.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marzena Dąbrowska.
 • E-mail: sp81@eduwarszawa.pl
 • Telefon: 226436026

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 81 w Warszawie
 • Adres: ul. Puszczyka 6, 02-785 Warszawa
 • E-mail: sp81@eduwarszawa.pl
 • Telefon: 226436026

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 81 im. Juliana Ursyna Niemcewicza znajduje się w jednym budynku.

Budynek szkoły posiada dostosowany podjazd oraz toaletę dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Szkoła nie dysponuje windami, pochylniami, platformami, informacjami głosowymi, pętlami indukcyjnymi.

Szkoła nie posiada miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Nie ma możliwości wstępu z psem asystującym, jak również nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Brak.

Inne informacje i oświadczenia

Serwis został zrealizowany z uwzględnieniem wytycznych WCAG 2.1 oraz zgodnie ze standardami sieciowymi w tym standardem W3C.

Skip to content